Mandalay Resources Corporation tillkännager uppdatering av mineraltillgångar och reserver för sin verksamhet i Costerfield år 2018, inklusive beräknade inledande tillgångar och reserver för malmgången i Youle

TORONTO, Jan. 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Mandalay Resources Corporation tillkännager uppdatering av mineraltillgångar och reserver för sin verksamhet i Costerfield år 2018, inklusive beräknade inledande tillgångar och reserver för malmgången i Youle TORONTO, den 8 januari 2019 (GLOBE NEWSWIRE) – Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina beräkningar av mineraltillgångar och reserver vid årets slut 2018 för guld- och antimongruvan i Costerfield i Victoria, Australien, med tillägg av den höghaltiga Youle-malmgången.  Netto efter avskrivningar från produktion under de första elva månaderna 2018 ökade bevisade och sannolika mineralreserver för guldmängd (”Au”) med 26 % jämfört med föregående år, medan antimonmängden (”Sb”) minskade med 10 % under samma period. I kategorin känd och indikerad tillgång ökade guldmängden med ungefär 34 % och antimonmängden med 13 %. Guldhalten i bolagets reserver ökade med 46 %. Uppgifter om beräknade mineraltillgångar och reserver i Costerfield finns i noterna under respektive tabell. Beräkningen utarbetades av SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd. (”SRK”). Beräkningen av mineraltillgångar och reserver i Costerfield vid årets slut 2018 dokumenteras fullständigt i en teknisk rapport som utarbetats enligt det nationella instrumentet 43-101 (”NI 43-101”) som lämnas in på www.sedar.com och finns på Mandalays webbplats www.mandalayresources.com inom 45 dagar från detta pressmeddelande. Alla dollarbelopp i detta pressmeddelande är i US-dollar såvida inte annat anges. Dominic Duffy, President och CEO för Mandalay, kommenterar enligt följande: ”Vi är nöjda över att ha kunnat öka reserverna och tillgångarna i Costerfield. Våra prospekteringsinsatser under 2018 mer än ersatte avskrivningen från föregående års produktion, ökade reservernas kvalitet och ökade gruvans livslängd. Samtidigt byggde vi upp en pipeline av mineraltillgångar som vi kommer att försöka konvertera till mineralreserver under 2019. Ännu viktigare är att vår prospektering under 2018 ledde till att vi kunde lägga den höghaltiga Youle-malmgången till mineralreserverna. Youle ökade våra mineralreserver med 94 282 uns guld och 7 042 ton antimon, med halter på 11,2 g/t för guld respektive 2,7 % för antimon. Vi lade även till (inklusive mineralreserver) 130 000 uns guld och 9 700 ton antimon i våra kända och indikerade mineraltillgångar med halter på 22,1 g/t för guld respektive 5,2 % för antimon.”  Duffy fortsätter: ”Youle-fyndigheten har stor potential för Mandalay under de kommande åren tack vare de höga halterna, eftersom Costerfield-verksamhetens resultat i hög grad styrs av halten. Vi räknar med att starta produktionen i Youle före årets slut 2019. Vi började utveckla mot Youle från arbetet på malmgången i Brunswick under det andra kvartalet 2018 och ligger i fas för att nå malmgången mot slutet av det andra kvartalet 2019. Vi räknar med att inleda arbetet på malmådran efter att den avvattnats, vilket väntas ta flera månader.” Duffy avslutar: ”Vi är glada över att jobba mot produktion i Youle. Upptäckten av den höghaltiga Youle-fyndigheten har återupplivat Costerfield-tillgången och stärkt våra kunskaper om distriktets geologiska utformning och mineralfyndigheter. Bolaget räknar med att lägga till ytterligare mineralreserver under 2019 genom fortsatt borrning som fyller upp och sträcker sig till de nyetablerade mineraltillgångarna i Youle. Vi kommer även att kontinuerligt följa upp prospekteringsmål med hög potential kring Youle. Framöver kommer vi att använda den nya tekniska rapporten och de stora geologiska kunskaperna från prospekteringen under 2018 som underlag för vår treårsvägledning, som bolaget räknar med att utfärda senare denna månad.” Tabell 1: Mineraltillgångar i Costerfield, inklusive mineralreserver per 1 december 2018 och 31 december 2017 2018 Ton  (kt)Guldhalt  (g/t)Antimonhalt (%)Mängd Guld (koz)Mängd Antimon (kt)Känd2458,54,0679,8Indikerad1 0738,22,928331,0Känd + indikerad1 3198,33,135140,8Antagen4978,01,91289,52017 Ton  (kt)Guldhalt  (g/t)Antimonhalt (%)Mängd Guld (koz)Mängd Antimon (kt)Känd2909,24,28612,1Indikerad9715,72,517723,9Känd + indikerad1 2616,52,926236,0Antagen3796,61,1804,0 Noter: Beräknade mineraltillgångar per 1 december 2018 och avskrivning för produktion fram till 30 november 2018.Mineraltillgångar uppgivna enligt CIM-vägledning och inklusive mineralreserver.Ton avrundas till närmaste tusental. Guldmängd (oz) avrundas till närmaste tusental och antimonmängd (t) till närmaste hundratal. På grund av avrundning kan totalsumman skilja sig från summan av komponenterna.En kvalitetsgräns (cut-off) på 3,5 g/t för guldekvivalent (AuEq) över en minsta brytningsbredd på 1,2 m tillämpas, där guldekvivalenten beräknas till ett guldpris på 1 400 USD/oz och antimonpriset till 10 000 USD/ton.Guldekvivalentvärdet (AuEq) beräknas enligt följande formel: AuEq = Au g/t + 1,67 * Sb %.Geologisk modellering och provsammansättning utfördes av Mandalay Resources. Modellerna verifierades självständigt av Danny Kentwell, FAusIMM, heltidsanställd hos SRK Consulting.Beräkningen av mineraltillgångar utfördes av Mandalay Resources. Tillgångsmodellerna verifierades av Danny Kentwell, FAusIMM, heltidsanställd hos SRK Consulting. Danny Kentwell utgör en kvalificerad person enligt NI 43-101 samt behörig person för tillgången. Från mineraltillgångarna utformades en brytningsplan endast baserat på block av kända och indikerade tillgångar, främst med hjälp av sprängbrytning med cementerad stenfyllning. En kvalitetsgräns (cut-off) på 4,0 g/t guldekvivalent och minsta brytningsbredd på 1,2 m användes, med planerad och oplanerad utspädning med nollhalt. Guldekvivalenthalten (”AuEq”) i brytningsplanen (med 1 200 USD/oz för guld och 8 500 USD/ton för antimon) beräknas med formeln AuEq = Au + (Sb x 1,68) där antimonet är i procent och guldet i gram per ton. Tabell 2: Mineralreserver i Costerfield per 1 december 2018 och 31 december 2017 2018 Ton  (kt)Guldhalt  (g/t)Antimonhalt (%)Mängd Guld (koz)Mängd Antimon (kt)Bevisad768,44,0203,1Sannolik4619,02,713412,5Bevisad + sannolik5378,92,915415,52017 Ton  (kt)Guldhalt  (g/t)Antimonhalt (%)Mängd Guld (koz)Mängd Antimon (kt)Bevisad1527,33,5365,3Sannolik4705,72,58612,0Bevisad + sannolik6226,12,812217,2 Noter: Beräknade mineraltillgångar per 1 december 2018 och avskrivning för produktion fram till 30 november 2018.Ton avrundas till närmaste tusental. Guldmängd (oz) avrundas till närmaste tusental och antimonmängd (t) till närmaste hundratal.  Totalsummorna är föremål för avrundning.Malmgångarna har spätts ut till en minsta brytningsbredd på 1,2 m för brytning och 1,8 m för malmexploatering. En kvalitetsgräns (cut-off) på 4,0 g/t tillämpas för guldekvivalent (AuEq).Tillämpade råvarupriser: guldpris 1 200 USD/oz, antimonpris 8 500 USD/t och en växelkurs USD:AUD på 0,71.Guldekvivalentvärdet (AuEq) beräknas enligt följande formel: AuEq = Au g/t + 1,68 * Sb %.Mineralreserven är en underuppsättning av ett program för kända och indikerade tillgångar i en brytningsplan som omfattar brytning av kända, indikerade och antagna tillgångar.Mineralreservberäkningen utfördes av Steven Taylor BTech (gruvteknik), MAusIMM, och Chris Lynch, BEng (gruvdrift), MAusIMM, som är heltidsanställda hos Mandalay Resources, och verifierades självständigt av Anne-Marie Ebbels, MAusIMM, CP (gruvdrift), som är heltidsanställd hos SRK Consulting och utgör en kvalificerad person enligt NI 43-101. Nettoökningen på 32 000 uns guld i bevisade och sannolika reserver för 2018 jämfört med 2017 består av totalt 23 000 uns guld som avskrivits från 2017 års reserver, som har balanserats positivt genom tillägget av 55 000 uns av guld från konvertering av tillgångar och omvärdering av brytningen. Nettominskningen på 1 700 ton antimon i bevisade och sannolika reserver består av 3 100 ton antimon som avskrivits från 2017 års reserver, med tillägg av 1 400 ton antimon från konvertering av tillgångar och omvärdering av brytningen. Merparten av ökningen i antalet uns guld härrör från inkludering av Youle-fyndigheten i brytningsplanen. Uppdaterade mineraltillgångar och reserver och tillägg från Youle-malmgången Under de 11 första månaderna 2018 borrade Mandalay totalt 33,8 km diamantkärna till en kostnad på ungefär 4,7 miljoner USD. Av detta var 25,5 km diamantborrkärna avsatt för tester, gränsvärden och fyllnadsborrning i Youle-fyndigheten. 5 km diamantborrkärna avsattes till att testa förlängningar och fyllningar nära brytningsmål på Brunswick-linjens malmgång. Återstående 3,3 km kärna erhölls genom testning av tidigare exploaterad mark som inte användes som underlag för detta års tillgångsberäkning. Dessutom slutförde bolaget 2 098 m åderexploatering med provtagning vid malmgångarna i Brunswick, Cuffley och Augusta.  Borrkärnan loggades och valdes ut av Costerfield-geologer, som även utförde brytningsprover.  Alla prover skickades till laboratorier på plats i Bendigo i Victoria i Australien, för provberedning och haltbestämning. Anläggningens geologi- och metallurgipersonal har implementerat en kvalitetsgranskningsprocess som omfattar regelbunden inlämning av standardreferensmaterial, duplikat och blankprover med kärn- och ytprover som lämnas in för haltbestämning. Standardreferensmaterialen har certifierats av Geostats Pty Ltd. En tvådimensionell modelleringsmetod användes för alla modeller utom Brunswick, där en konventionell tredimensionell metod användes. För tvådimensionella modeller matades data från kärn- och brytningsprover in i Datamine-programvaran och sattes samman till verklig åderbredd. Guldackumulering, antimonackumulering och verklig åderbredd beräknades till en tvådimensionell blockmodell för varje malmgång genom ordinär kriging och inverterat avstånd där datadensiteten var otillräcklig för ordinär kriging. Halterna i guld- och antimonådror beräknades bakåt med beräknade ackumulerade data och verklig åderbredd. Data från kärnprover i Brunswick sattes samman till 1 m. Guld- och antimonhalterna beräknades till en tredimensionell modell, begränsad genom modellerade åderkontakter, genom ordinär kriging.  Där ådrans verkliga bredd var mindre än 1,2 m späddes åderhalterna ut till en minsta brytningsbredd på 1,2 m med utspädningsgrader på noll g/t för guld och noll procent för antimon. Halter där ådrans verkliga bredd var över 1,2 m späddes inte ut. Mineraltillgångarna beräknades till en kvalitetsgräns (cut-off) för guldekvivalent (”AuEq”) på 3,5 g/t (med 1 400 USD/oz för guld och 10 000 USD/t för antimon). Guldekvivalenten beräknades med formeln AuEq = Au + (Sb x 1,67), där antimon är i procent och guld i gram per ton baserat på 1,2 m utspädda halter. Merparten av ökningen av antalet uns guld i bolagets uppdatering av mineralreserver och tillgångar för Costerfield härrör från inkluderingen av Youle-fyndigheten i brytningsplanen för Costerfield. Bolaget planerar att fortsätta fyllnadsborrningen i Youle under 2019 med målet att öka mineralreserver och tillgångar samt konvertera befintliga tillgångar till reserver. Beräkning av inledande tillgångar och reserver i Youle finns i tabellerna nedan: Tabell 3: Mineraltillgångar i Youle (Costerfield), inklusive mineralreserver, per 1 december 2018 KategoriAntal ton  (kt)Guldhalt (g/t)Antimonhalt  (%)Mängd  Guld (koz)Mängd  Antimon (kt)Känd–––––Indikerad18522,15,21319,7Känd + indikerad18522,15,21319,7Antagen8317,04,6453,9 Se noterna i tabell 1. Tabell 4: Mineralreserver i Youle (Costerfield), per 1 december 2018 KategoriAntal ton  (kt)Guldhalt (g/t)Antimonhalt  (%)Mängd  Guld (koz)Mängd  Antimon (kt)Bevisad–––––Sannolik26311,22,7947,0Bevisad + sannolik26311,22,7947,0 Se noterna i tabell 2. Kvalificerade personer: Alla kvalificerade personer som anges nedan har läst och godkänt innehållet i detta pressmeddelande med avseende på beräknade mineraltillgångar och mineralresurser som redovisas i pressmeddelandet. Mineraltillgångsberäkningen utfördes under uppsikt av Danny Kentwell, FAusIMM, anställd hos SRK Consulting och fristående från Mandalay Resources Corporation. Han utgör en kvalificerad person för syftet i NI 43-101. Mineralreservberäkningen utfördes av Steven Taylor, BTech (gruvteknik), MAusIMM, och Chris Lynch, BEng (gruvdrift), MAusIMM, som är heltidsanställda hos Mandalay Resources, och verifierades självständigt av Anne-Marie Ebbels, MAusIMM, CP (gruvdrift), som är heltidsanställd hos SRK Consulting och utgör en kvalificerad person enligt NI 43-101. Mer information: Dominic Duffy President och Chief Executive Officer Greg DiTomaso Director of Investor Relations Kontakt: 647 260 1566  Om Mandalay Resources Corporation:  Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget fokuserar på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägarna. Framåtblickande uttalanden: Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om prospekteringspotentialen i guld- och antimongruvan i Costerfield och utvecklingspotentialen för Youle-fyndigheten (Costerfield). Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingar kan skilja sig väsentligt från dem som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingar skiljer sig från dem som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 29 mars 2018. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som väntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.